نرمش انگستان دست

 

گردآوری: دکتر شقایق کی خسروی (داروساز)

 

بسیاری از افراد که سابقه بیماری یا ضربه به دست ندارند، بعد از یک روز طولانی کار کردن با کامپیوتر و بخصوص تایپ کردن دچار درد و خستگی در انگشتان دست می شوند.

 

این حرکات ساده می تواند از خستگی ناشی از کار کردن طولانی با انگشت ها کم کند.

  • دستان خود را مشت کنید؛ به طوری که انگشت شست روی بقیه انگشتان قرار بگیرد. 20 ثانیه نگه دارید و

سپس انگشتان خود را باز کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید.

  • دست خود را روی یک سطح صاف قرار دهید؛ سپس هر یک از انگشتان را برای چند ثانیه از سطح صاف بلند کنید.

این کار را برای تمام انگشتان دست انجام دهید.

  •  یک وسیله نرم شبیه یک توپ نرم را در دست تا جایی که می توانید فشار دهید، برای چند ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید.

این کار را برای چند نوبت انجام دهید.