مسابقه مرداد ماه

 
کدام یک از موارد زیر از علل بیماری کم کاری پارا تیروئید نیست؟

‏1.‏ آسیب دیدگی غدد پاراتیروئید

‏2.‏ بیماری های خود ایمنی

‏3.‏ سطح پایین آهن خون ‏

‏4.‏ رادیو تراپی
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  مرداد  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏


 
 
UP