مسابقه خرداد ماه


 
کدام یک از گزینه های زیر در مورد بیماری آبله مرغان صحیح نمی باشد؟ ‏

الف) تنفس ذرات هوای آلوده به این ویروس باعث انتقال بیماری می شود.‏

ب) پس از رفع علایم، بیماری مسری است.‏

ج) بهترین راه پیشگیری از آن واکسیناسیون می باشد.‏

د) این بیماری بیشتر در کودکی بروز می کند.‏
 
 
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  خرداد  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏


 
UP