مسابقه آذر
کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجادکننده پای پرانتزی محسوب نمی شود؟ 


1) کمبود شدید ویتامین D 
2) عفونت 
3) افزایش بیش از حد هورمون رشد 
4) وجود برخی تومورها 
 
 


پاسخ خود را تا تاریخ 25  آذر به شماره 100022140331 پیامک کنید.
 
UP