مسابقه آبان

 
کدام یک از عوامل زیر در بروز بیماری های قلبی تاثیر گذار نیست؟
 
 
الف. سابقه خانوادگی
ب. دیابت
ج. شیمی درمانی
د. .دارو
 
 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  آبان به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏
 
UP