تمرینات ورزشی جهت حفظ تعادل بدن (قسمت اول)

 
اگر در فکر تقویت عضلات شکم هستید، بهتر است به جز تمرین های مخصوص شکم، تمریناتی برای حفظ تعادل بدن نیز به برنامه ورزشی خود اضافه کنید. حرکات و تمرینات تعادلی، با درگیر کردن ماهیچه های عمقی میان تنه، ورزشکار را برای انجام حرکات ناگهانی آماده می کنند. در ادامه تعدادی از این حرکات تعادلی، آموزش داده می شوند.


حرکت ساعتی دست ها
بر روی یک پا بایستید، بدن تان را صاف نگاه دارید، سرتان رو به جلو باشد و دست ها را بر روی کمر قرار دهید. یک ساعت عقربه دار را تصور کنید. دست چپ را بالای سر برده و ساعت 12 را نشان دهید. دست را به پهلو آورده و ساعت 3 را نشان دهید. در ادامه، دست را به پایین و تا نزدیکی ساعت 9 بچرخانید. سعی کنید تعادل تان به هم نخورد. به همراه دوستی که به شما بگوید در وضعیت کدام ساعت قرار بگیرید، این حرکت را ادامه دهید. این حرکات را با دست و پای دیگر نیز تکرار کنید.


حرکت ساعتی پاها
بر روی یک پا بایستید، بدن تان را صاف نگاه دارید، سرتان رو به جلو باشد و دست ها را بر روی کمر قرار دهید. یکی از پاها را جلو بیاورید و تصور کنید در مرکز یک ساعت ایستاده اید. ابتدا ساعت 12، بعد 9 و بعد با حرکت ضربدری ساعت سه را نشان دهید. سعی کنید تعادل تان را حفظ کنید. به همراه دوستی که به شما بگوید در وضعیت چه ساعتی قرار بگیرید، این حرکت را ادامه دهید. این حرکات را با پای دیگر نیز تکرار کنید.
 
UP