فعالیت بدنی مناسب برای افراد مسن (حرکات قدرتی)‏


‏1-‏‎ ‎بایستید. دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید‎. پاها به عرض شانه ها باز باشند. باید پشتتان صاف باشد‎. ‎باسن را به سمت پایین فشار دهید‎. ‎به آرامی زانوها را خم کنید و بعد ‏دوباره بایستید‎.‎‏ 5 ‏‎ ‎بار این حرکت را انجام دهید‎.‎


 
‏2-جلوی صندلی بنشینید. پاها را به‎ ‎‏ اندازه عرض شانه باز کنید. به آرامی به جلو خم شوید‎.‎‏ به جلو نگاه کنید و از روی ‏صندلی بلند شوید. از دستانتان برای بلند شدن استفاده نکنید‎.‎‏  5‏‎ ‎بار این حرکت را انجام دهید‎.‎‏ هر چه آهسته تر این حرکت را انجام ‏دهید، اثر بهتری خواهد داشت‎.‎


 
‏3-‏‎ ‎بایستید‎.‎‏ دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید‎.‎‏ پاشنه پاها را از زمین بلند کنید‎.‎‏ 5 ‏‎ ‎بار این حرکت را انجام دهید‎.‎UP