حرکات اصلاحی (افتادگی شانه ها)
حالت های اشتباه در نشستن، ایستادن، خوابیدن و راه رفتن های طولانی، فرم طبیعی بدن را در درازمدت تغییر می دهد. همچنین فعالیت بیش از حد با یک طرف بدن (در انواع ورزش ها مانند بدمینتون یا در حمل یک طرفه وسایل) بدن را به سمت افتادگی شانه سوق می دهد. تمرین های زیر می تواند در رفع این مشکل موثر باشد.


دور و نزدیک کردن بازوها

بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، به طوری که دست ها در کنار بدن قرار گیرند. سپس به آرامی هر دو بازو را باز کرده و به سمت بالا بیاورید تا در امتداد سرشانه ها قرار گیرد. 5 ثانیه در همین حالت بمانید و سپس به آرامی دست ها را پایین بیاورید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید.


چرخش کتف

در حالی که بازوها در کنار بدن قرار دارند، بایستید. بدون حرکت بازوها، شانه ها را به سمت بالا ببرید. سپس کتف را به عقب و جلو بچرخانید (هر سمت یک دایره کامل). این حرکت را 10 بار تکرار کنید.
 
UP