تمرینات ورزشی برای لاغری در دوران بارداریدر دوران بارداری، همزمان با افزایش وزن مادر (به دلیل ترشح هورمون های بارداری)، سایز بخش هایی از بدن مانند ران ها، بزرگ تر می شود. با انجام تمرینات ورزشی زیر در دوران بارداری می توانید عضلات پا را تقویت کرده و چربی ها را از بین ببرید.  
 
 
1- حرکت دایره ای پای درازکش

با بازوی راست به پهلو دراز بکشید و سر را بر روی دست خود تکیه کنید. در حالی که زانوها به حالت صاف و کشیده قرار دارند، روی لگن خم شوید، به طوری که بالاتنه و پاها، زاویه بسته ای را تشکیل دهند.

پای چپ را به اندازه 15 تا 17 سانتیمتر بالا برده و با همان پا در امتداد باسن،  هشت دایره کوچک در هوا ترسیم کنید. زمانی که دایره ها را در هوا می کشید پا را کمی بالاتر ببرید. همانطور که پای خود را پایین می آورید، هشت دایره کوچک تر در مسیر مخالف ترسیم کنید.


2- حرکت چهار سر ران
بر روی پاهای خود ایستاده و آنها را به اندازه 90 تا 120 سانتیمتر از هم باز کنید. دست ها را به پهلو زده و با پایین آوردن باسن و خم کردن زانوها، در حالت نیمه نشسته قرار بگیرید. پنجه پا باید در زاویه 45 درجه به سمت بیرون قرار داشته باشند. سپس دست ها را بالا برده و در زیر چانه قرار دهید. 

عضلات شکم را منقبض و کمر را صاف کنید. اجازه ندهید هنگام پایین آمدن پاها، پنجه و انگشتان پا به عقب کشیده شوند. در حالی که ران ها به موازات زمین قرار دارند،  حرکت را یک بار دیگر تکرار کنید. 
UP